Įgyvendinamas projektas "Naujas startas"

 DĖMESIO! PROJEKTO ĮGYVENDINIMO LAIKOTARPIS BUVO PRATĘSTAS IKI 2019-11-30.

KIEKVIENAME MIESTE SIŪLOMAS PASLAUGŲ PAKETAS GALI SKIRTIS. APIE GALIMYBES DALYVAUTI TEIRAUKIS KOORDINATORIAUS SAVO MIESTE.

Jei dalyvavai Jaunimo garantijų pirminės intervencijos projekte "Atrask save", tačiau vis dar nerandi tinkančios darbo, mokymosi ar praktikos galimybės, dalyvauk projekte „Naujas startas“.

Šis projektas padės tau lengviau integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti. Tu gali:

 • įgyti paklausią profesiją ir įsidarbinti;
 • įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje;
 • gauti finansinę paramą (ji mokama darbdaviui) ir lengviau įsidarbinti;
 • dalyvauti stažuotėje;
 • ne tik mokytis, bet ir dirbti, dalyvaujant pameistrystėje;
 • gauti finansinęs paramą pirmajai savo darbo vietai įkurti ir pradėti verslą.

SVARBU ŽINOTI: Projekte „Naujas startas“ gali dalyvauti tik Užimtumo tarnyboje įsiregistravę jauni bedarbiai. Todėl tie projekto „Atrask save“ dalyviai, kurie nebuvo registruoti Užimtumo tarnyboje, norėdami dalyvauti projekte „Naujas startas“, turi įsiregistruoti. Priemonė turi būti įtraukta į  individualų užimtumo veiklos planą.

Projekto tikslas – padidinti 16-29 metų amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2015-12-09 – 2019-11-30
Projekto vertė: 44 137 102,71 eurų, iš kurių 40 558 418,89 eurai – Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšos ir 3 578 683,82 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto vykdytojas: Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Projekto tikslinė grupė: Užimtumo tarnyboje registruoti 16-29 m. amžiaus nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose nedalyvaujantys asmenys, dalyvavę Jaunimo garantijų iniciatyvos pirminės intervencijos projekte "Atrask save".

Projekto veiklos:

 1. Profesinis mokymas
 2. Įdarbinimas subsidijuojant
 3. Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
 4. Savarankiško užimtumo rėmimas
 5. Pameistrystė
 6. Stažuotė

PROJEKTO APRAŠYMAS
Jaunimo garantijų pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ dalyviai, negavę kokybiško darbo, mokymosi ar praktikos pasiūlymo atviroje rinkoje, gali įgyti norimą ir paklausią darbo rinkoje profesiją, įtvirtinti trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai darbo vietoje bei pasisemti darbinės patirties gali dalyvaudami antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“.

Šiuo projektu siekiama jaunimui suteikti kuo optimalesnę pagalbą integruojantis į darbo rinką, atsižvelgiant į tai, kokios aktyvios darbo rinkos politikos priemonės asmeniui būtų efektyviausios. Su kiekvienu jaunuoliu dirbama pagal individualų užimtumo planą, sudarytą atsižvelgus į jo poreikius, galimybes ir tolimesnės karjeros planus.

Projekte „Naujas startas“ gali dalyvauti tik Užimtumo tarnyboje įsiregistravę 16-29 m. amžiaus nedirbantys ir nesimokantys jaunuoliai. Todėl tie projekto „Atrask save“ dalyviai, kurie nebuvo registruoti Užimtumo tarnyboje, norėdami dalyvauti projekte „Naujas startas“, turi įsiregistruoti.

Projekte „Naujas startas“ priemonės  taikomos kompleksiškai. Pavyzdžiui, jaunuolis įgijęs profesiją profesinio mokymo priemonės dėka, toliau gali dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ar įdarbinimo subsidijuojant priemonėse. Tokiu būdu buvo siekiama jaunuoliui suteikti maksimalią reikiamą pagalbą ir užtikrinti sklandžią ir sėkmingą jo integraciją į darbo rinką.

PROFESINIS MOKYMAS

Profesinio mokymo veikla suteikia galimybes įgyti pranašumą darbo rinkoje, tampant kvalifikuotu paklausios profesijos specialistu. Priemonė leidžia įgyti profesiją, kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pagal darbo rinkos poreikį. Antrinės intervencijos projekte „Naujas startas“ profesinio mokymo priemonė taikoma plačiausiai. Jaunuolis, pirminės intervencijos metu susipažinęs ir išbandęs įmonėje tam tikrą profesiją, gali mokytis antrinės intervencijos projekto metu dalyvaudamas profesinio mokymo programose.

NAUDINGA ŽINOTI: baigus formalųjį profesinį mokymą išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas ir suteikiama kvalifikacija, o neformaliojo profesinio mokymo programos skirtos kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

ĮDARBINIMAS SUBSIDIJUOJANT
Įdarbinimas subsidijuojant padeda įsidarbinti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Už asmenų įdarbinimą buvo darbdaviui mokama subsidija kompensuojant iki 50 proc. darbo užmokesčio ir valstybinio privalomojo socialinio draudimo įmokų. Subsidijos mokamos iki 6 mėn.

DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas padeda įgyti darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje  ir įsidarbinti pirmą kartą pradedant darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją ar ilgalaikiams bedarbiams. Priemonė ypač naudinga studijas ar mokslus baigusiems absolventams.
Darbdaviui, įdarbinusiam asmenis darbo įgūdžiams įgyti, mokama iki 50 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo  privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Subsidijos mokamos iki 12 mėn. Už darbdavio paskirto mentoriaus (mokytojo) darbą papildomai sumokama dar 20 proc. subsidija nuo mokiniui priskaičiuoto darbo užmokesčio.

SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMAS
Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės dėka jaunuoliai iki 29-erių metų, svajojantys pradėti nuosavą verslą, gali gauti subsidiją darbo vietai sau įsteigti.
Subsidiją galima naudoti darbo priemonių pirkimui, montavimui bei pritaikymui ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).
NAUDINGA ŽINOTI: darbo priemonėmis laikoma – darbo procese naudojamos transporto priemonės ir darbo įrenginiai (mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ar kiti reikmenys, būtini darbo vietos funkcionavimui užtikrinti), priskirti ilgalaikiam materialiajam turtui.
SVARBU ŽINOTI: finansinė parama gali būti skiriama, jei darbo vieta sau steigiama pirmą kartą (t.y. jei iki šiol darbo vieta nebuvo įsteigta labai mažose įmonėse, atitinkančiose LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme nustatytas sąlygas). Avansu pervedama 85 proc. prašomos subsidijos sumos, o likusi dalis – per 5 dienas, pateikus mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijomis. Įsteigta darbo vieta turi būti išlaikyta ne mažiau kaip 36 mėn. nuo įsteigimo dienos. Panaikinus darbo vietą, subsidija arba jos dalis (priklauso nuo to, kada panaikinta darbo vieta) turi būti grąžinta Užimtumo tarnybai.

ĮDARBINIMAS PAGAL PAMEISTRYSTĖS SUTARTĮ
Įdarbinimas pagal pameistrystės sutartį – tai galimybė mokytis pasirinktos profesijos ar įgyti trūkstamų įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje. Ši profesinio mokymo forma išskirtinė tuo, kad praktinis mokymas vykdomas pas darbdavį, sudarant pameistrystės darbo sutartį, o teorinė profesinio mokymo dalis, kuri nesudaro daugiau negu trisdešimt procentų pameistrystės darbo sutartyje numatytos trukmės, gali būti vykdoma tiek pas darbdavį, tiek pas profesinio mokymo teikėją.
Už faktiškai dirbtą laiką jaunuoliui mokamas pameistrystės darbo sutartyje numatytas darbo užmokestis, ne mažesnis negu Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga arba minimalus valandinis atlygis. O už teorinėms žinioms įgyti skirtą laiką mokama stipendija.
Pabaigus formaliojo profesinio mokymo ar neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą, pameistriui išduodamas tai patvirtinantis pažymėjimas.

STAŽUOTĖ
Stažuotė – neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis, skirtas jaunuolių darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti. Stažuotėje gali dalyvauti jaunuoliai, turintys atitinkamą profesinę kvalifikaciją arba neformaliojo suaugusiųjų švietimo būdu įgytą kompetenciją, tačiau ne mažiau kaip 6 mėnesius iš eilės pagal ją nedirbę.
Stažuotė gali trukti iki 6 mėnesių, stažuotėje dalyvaujančiam jaunuoliui užtikrinamas stažavimasis nuo 20 valandų iki 40 valandų per savaitę.
Stažuotės laikotarpiu Užimtumo tarnyba kartą per mėnesį, atsižvelgiant į stažavimosi valandas, jaunuoliams  moka 0,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio stipendiją.

 Statistika:

Veiklos pavadinimas

Planuojamas dalyvių skaičius

Numatytos lėšos projekto veiklų finansavimui, Eur

Projekto veiklose iki 2019 m. rugsėjo 30 d. dalyvavo, asm.

Panaudota lėšų iki 2019 m. rugsėjo 30 d., Eur

Profesinis mokymas, iš jų:

12.955

26.152.451,27

 12.985

26.109.964,05

Profesinis mokymas unikaliems dalyviams

   

12.941

 

Profesinis mokymas asmenims po įdarbinimo subsidijuojant

   

44

 

Įdarbinimas subsidijuojant, iš jų:

5.295

8.062.827,36

5.350

8.052.079,76

Įdarbinimas subsidijuojant unikaliems asmenims

4.639

 

4.682

 

Įdarbinimas subsidijuojant asmenims po profesinio mokymo

656

 

668

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, iš jų:

2.292

4.573.437,60

2.302

4.575.280,41

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas asmenims po profesinio mokymo

1.483

 

1492

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas pasirengusiems darbo rinkai asmenims

809

 

810

 

Savarankiško užimtumo rėmimas, iš jų:

340

4.402.904,80

338

4.331.754,14

Savarankiško užimtumo rėmimas unikaliems asmenims

   

313

 

Savarankiško užimtumo rėmimas asmenims po PM, ĮS, DĮĮR veiklų

   

25

 

Stažuotė

167

90.384,00

169

89.223,01

Įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį

138

213.869,01

134

220.162,76

Šaltinis: Užimtumo tarnyba