Įgyvendinimo chronologija

SVARBIAUSIEJI ŽINGSNIAI ĮGYVENDINANT JAUNIMO GARANTIJŲ INCIATYVĄ LIETUVOJE

   2013-02: Patvirtintos Intensyvios ilgalaikės pagalbos ir  Nacionalinės jaunimo savanoriškos veiklos programos
   2013-2015:  Vykdoma Jaunimo darbo centrų (JDC) tinklo plėtra. 1999–2009 m. šalyje veikė 11 JDC.  2013 m. įsteigta 11 JDC, 2014 m. – 7, 2015 m. – 8 JDC. 2016 m. sausio 1 d. šalyje veikė 37 JDC (Šiuo metu yra 45 JDC). 
   2013-12 ir 2014-11: Patvirtintas Jaunimo garantijų inciatyvos įgyvendinimo planas
   2014-01: Pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo su 15 partnerių (plačiau)
   2014-03: Sudaryta Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenos komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (plačiau)
   2014-03: Teritorinių darbo biržų klientų aptarnavimo skyriuose sudarytos 50 Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo komisijų, į kurių veiklą įsitraukė daugiau nei 240 socialinių partnerių (plačiau)
   2014-08: Patvirtintas Jaunimo garantijų inciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašas
   2014-09 ir 2015-01: Įsigaliojo Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai: 3 naujos priemonės jaunimo verslumui ir praktikai (subsidija drabo vietai sau steigti, darbo įgūdžių įgijimo sutartis, savanoriška praktika)
   2014-09: Pakeistas Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas: jaunimui individualus užimntumo veiklos planas sudaromas per 1 mėn. (vietoj 3 mėn.) (šiuo metu galiojantis Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas)
   2014-2015: Rengiamos Jaunimo užimtumo iniciatyvos ir Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamų projektų schemos, tvarkos
   2015-06: Įvykdyta Jaunimo garantijų inciatyvos įgyvendinimo partnerių atranka: 57 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos (šiuo metu galiojantis Įsakymas dėl jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo partnerių atrankos nuostatų patvirtinimo)
   2015-07: Organizuotas Jaunimo garantijų viešinimo renginių turas Lietuvoje (plačiau)
   2015-08: Pateikta paraiška ir laimėta EK projekto jaunimo infomuotumui apie Jaunimas garantijas didinimui paraiška (plačiau)
   2015-09 ir 12: Pasirašytos projektų „Atrask save“ ir „Naujas startas“ sutartys (plačiau)
   2015-11: Atliktas pasirengimo įgyvendinti ESF ir JUI projektus išorinis vertinimas (santrauka)
   2016-02: Pradėtas įgyvendinti „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“
   2017-05: baigtas įgyvendinti projektas „Naujasis bendravimo ir bendradarbiavimo modelis geresniam informavimui apie Jaunimo garantijas“ 
   2017-07: Įsigaliojo 2016 m. 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymas. Nustatytas kompleksinis aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymas, atsirado naujos darbo rinkos politikos priemonės (įdarbinimas pagal pameistrystės darbo sutartį, stažuotė ir neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas) (šiuo metu galiojantis Užimtumo įstatymas)
   2018-09: Baigtas įgyvendinti projektas "Atrask save"
   2019-03: Pasirašyta antrinės intervencijos projekto "Jaunimo užimtumo skatinimas" finansavimo sutartis (įgyvendina Užimtumo tarnyba be partnerių)
   2019-04: Pasirašyta pirminės intervencijos projekto "Judam" finansavimo sutartis (įgyvendina Jaunimo reikalų departamentas be partnerių)
   2019-05: Pasirašyta projekto pirminės intervencijos "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" finansavimo sutartis (įgyvendina Užimtumo tarnyba be partnerių)
   2019-05: Pateikta Europos Sąjungos investicijų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimo paslaugų suteikimo galutinė vertinimo ataskaita
   2019-06: Europos Sąjungos investicijų ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą, vertinimo paslaugų suteikimo, galutinė vertinimo ataskaita pristatyta 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto posėdyje
  2019-07: Iki 2019-11-30 pratęstas projekto "Naujas startas" įgyvendinimo laikotarpis 
  2019-11: Baigtas įgyvendinti projketas "Naujas startas"