Įgyvendinamas projektas „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“

Projekto tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones. Projektas tęs Užimtumo tarnybos įgyvendinto pirminės intervencijos projekto „Atrask save“ veiklas.

Kas galės dalyvauti?

Projekte galės dalyvauti Užimtumo tarnyboje registruotas vidutinių ir ribotų įsidarbinimo galimybių nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 metų amžiaus.

Kas įgyvendins projektą?

Projektą vykdys Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto veiklos bus vykdomos visų savivaldybių teritorijose.

Projekto veiklos

Projekto metu 16–29 metų amžiaus nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, bus suformuojami paslaugų paketai, kuriais siekiama jaunimą įtraukti į aktyvų visuomeninį gyvenimą bei sumažinti jaunimo nedarbo lygį.

Kas vyks?

 1. Įvadiniai susitikimai;
 2. Konsultavimas grupėse;
 3. Supažindinimas su švietimo sistemos galimybėmis ir samdomu darbu;
 4. Apibendrinamieji susitikimai savęs įsivertinimui;
 5. Karjeros konsultanto organizuojami susitikimai įvaizdžio kūrimo elektroninėje erdvėje klausimais;
 6. Bus teikiamos psichologų paslaugos;
 7. Bus vykdomas darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimas;
 8. Bus teikiamos teisininkų paslaugos.

Kiek laiko truks projektas?

Projekto veiklos bus įgyvendinamos 24 mėnesius ( 2019-05-27 – 2021-05-27).

Ką turi padaryti jaunuolis?

 • Būti 16–29 metų amžiaus nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunuolis/-ė
 • Užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje (jei dar nėra to padaręs/-iusi)
 • Pasitarti su paskirtu Užimtumo tarnybos specialistu, kuris įvertins jo įsidarbinimo galimybes, išreikšti norą dalyvauti projekto veiklose (dalyvavimas projekte turi būti numatytas jaunuolio Individualaus užimtumo veiklos plane)

 Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos apraše (toliau - Aprašas) galima susipažinti su  registracijos Užimtumo tarnyboje  ir sprendimo dėl statuso priėmimo tvarka (Aprašo II skyrius), Užimtumo tarnyboje registruotų darbo ieškančių asmenų priskyrimo darbo ieškančių asmenų grupėms pagal įsidarbinimo galimybes kriterijus (Aprašo III skyrius), individualios užimtumo veiklos planavimą (Aprašo IV skyrius) bei kita naudinga informacija.  Aprašo 6 priede galima rasti  įsidarbinimo galimybių vertinimo kriterijų lentelę.

Projektas bus finansuojamas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Daugiau informacijos galima rasti čia.