Partnerystė

 

 PARTNERYSTĖ – VIENAS SVARBIAUSIŲ JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS ĮGYVENDINIMO PRINCIPŲ

Jaunimo garantijų iniciatyva – tai naujas kovos su jaunimo nedarbu būdas. Jaunimo garantijomis siekiama užtikrinti, kad visiems jauniems asmenims per 4 mėn. nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiškas darbo, mokslo, stažuotės arba praktikos pasiūlymas,  kuris būtų pritaikytas prie individualių jaunuolio poreikių.

Siekiant sėkmingo Jaunimo garantijų inciatyvos įgyvendinimo, labai svarbu į vieną ratą suburti visas svarbiausias suinteresuotas šalis, t.y. vietos valdžios institucijas, švietimo ir mokymo įstaigas, nevyriausybines organizacijas, verslą, darbdavius ir kt.

Socialiniai partneriai prie Jaunimo garantijų įgyvendinimo kviečiami prisidėti:

  • informuojant ir nukreipiant nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius dalyvauti Jaunimo garantijų priemonėse;
  • teikiant informavimo, konsultavimo ar kitas paslaugas, didinant nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių galimybes įsidarbinti, pradėti mokytis ar atlikti praktiką;
  • pasiūlant darbo, mokymosi, stažuotės ar praktikos vietas;
  • dalyvaujant darbo rinkos poreikių prognozių rengime;
  • padedant rengti veiksmingas mokymosi darbo vietoje schemas;
  • stiprinant įmonių ir švietimo įstaigų, darbo biržų bendradarbiavimą;
  • plėtojant profesinio orientavimo sistemą;
  • formuojant pozityvų jaunimo požiūrį į verslą, informuojant apie verslininkų pasiekimus, jų naudą ir galimybes kurti naują verslą;
  • remiant jaunimo įsikūrimo kaime iniciatyvas;
  • kita.

Norėtumėte tapti socialiniais partneriais? Parašykite mums el. paštu: info@uzt.lt, info@jrd.lt, post@socmin.lt

 

BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS

2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvoje buvo patvirtintas Jaunimo garantijų iniciatyvos planas. Jame nustatyta, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) yra atsakinga už plano įgyvendinimo koordinavimą. SADM kartu su jai pavaldžiomis Lietuvos darbo birža (LDB) ir Jaunimo reikalų departamentu (JRD) tapo pagrindiniais plano įgyvendintojais. Buvo numatyta, kad prie plano įgyvendinimo prisidės Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija. Jaunimo garantijų iniciatyvos plano įgyvendinime taip pat siūloma dalyvauti socialiniams partneriams, jaunimo organizacijoms, savivaldybių atstovams.

2014 m. sausio 14 d. buvo pasirašytas Bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimoSiekiant įtvirtinti ir užtikrinti tarpinstitucinį bei tarpsektorinį bendradarbiavimą, 2014 m. sausio 14 d. buvo pasirašytas Bendradarbiavimo memorandumas dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo

Memorandumą pasirašė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos savivaldybių asociacija, Investuotojų forumas, Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija, Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos darbo federacija.

Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Užimtumo tarnyba ir Jaunimo reikalų departamentas yra atsakingos už garantijų teikimą iš švietimo sistemos ar darbo rinkos jau iškritusiems jaunuoliams. Švietimo, mokslo ministerija ir sporto ministerija bei jai pavaldžios įstaigos vyko prevencinio pobūdžio priemones, skirtas vis dar švietimo sistemoje esantiems jaunuoliams. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ vaidmuo įgyvendinant Jaunimo garantijas yra nukreiptas į jaunimo verslumą ir savarankišką užimtumą skatinančias priemones.