Galimybės tau

 

UŽIMTUMO TARNYBOS ĮGYVENDINAMOS PIRMINĖS INTERVENCIJOS PRIEMONĖS, KURIOS SIŪLOMOS JAUNIEMS BEDARBIAMS (PROJEKTAS "JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS"):

 • užsiėmimai grupėmis, skirti grupės dalyviams susipažinti, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžiams tobulinti, motyvacijai įvertinti, savęs pažinimui, pasitikėjimui savimi stiprinti, vidinei motyvacijai skatinti, atsakomybei suvokti, lyderystei suprasti, finansiniam raštingumui didinti, pasirengti aktyviam visuomeniniam gyvenimui, ir kitus užsiėmimus, skatinančius jaunų bedarbių aktyvumą ir motyvaciją;
 • darbo gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimo paslaugos;
 • papildomos gebėjimus ir kompetencijas ugdančios paslaugos, teikiamas atsižvelgiant į jauno bedarbio poreikius:
 •  supažindinimas su įsidarbinimo galimybėmis regiono darbo rinkoje, užimtumo rėmimo priemonėmis;
 •  vizitai į vietos įmones ar švietimo įstaigas (ar susitikimus su jomis), siekiant supažindinti su darbo aplinka, savarankiško verslo pradžia ar mokymosi aplinka, ugdyti įtaigaus savęs pristatymo įgūdžius;
 •  gyvenimo aprašymo ir kitų įsidarbinti reikalingų dokumentų parengimo mokymai;
 •  patirties įsivertintimo užsiėmimai;
 •  kitas paslaugos, skatinančias jaunų bedarbių aktyvumą ir motyvaciją.

 JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO ĮGYVENDINAMOS PIRMINĖS INTERVENCIJOS IR AKTYVUMO SKATINIMO PRIEMONĖS, KURIOS SIŪLOMOS NEAKTYVIEMSJAUNUOLIAMS (PROJEKTAS "JUDAM"):

 •  motyvavimo paslaugos, kuriomis siekiama sukurti aplinką ir organizuoti veiklas, motyvuojančias neaktyvų jauną žmogų būti aktyvų, atskleisti save ar (re)integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  pagalbos pažįstant save paslaugos, kuriomis siekiama padėti jaunam neaktyviam žmogui įsivardyti savo poreikius, jausmus, baimes, jas atpažinti, suvokti ir mokytis valdyti;
 •  asmeninių ir tarpasmeninių kompetencijų ugdymo paslaugos, kuriomis siekiama padėti neaktyviam jaunam žmogui įgyti tinkamų socialinių ir gyvenimo įgūdžių, asmeninių ir tarpasmeninių kompetencijų, galinčių palengvinti jo (re)integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  neaktyvaus jauno žmogaus informavimo ir konsultavimo apie jo galimybes paslaugos, kuriomis siekiama patraukliomis formomis ir metodais informuoti ir konsultuoti neaktyvų jauną žmogų, padedant jam spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis neaktyvaus jauno žmogaus asmenybei ir jo (re)integracijai į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  individualaus darbo su neaktyviu jaunu žmogumi paslaugos, kuriomis siekiama, teikiant trumpalaikes konsultacijas ar tęstinę pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose, įgalinti spręsti asmenines ir socialines problemas;
 •  tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos, kuriomis siekiama, glaudžiai bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, padėti neaktyviam jaunam žmogui (re)integruotis į švietimo sistemą;
 •  tarpininkavimo su Užimtumo tarnyba paslaugos, kuriomis siekiama, glaudžiai bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba, padėti neaktyviam jaunam žmogui (re)integruotis į darbo rinką;
 •  įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos, kurių tikslas – sudaryti sąlygas neaktyviam jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti veiklos atlikimo ir organizavimo patirties;
 •  savanorystės vietos paieškos paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti sklandų NEET palydėjimą iki savanorystės vietos, atitinkančios jo poreikius ir galimybes;
 •  savanoriškos veiklos organizavimo, mentorystės savanoriškos veiklos metu paslaugos, kuriomis siekiama sklandžiai organizuoti NEET savanorišką veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą visose jiems numatytose veiklose, siekiant įgyti įgūdžių, padedančių re(integruotis) į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  mokymų savanoriams savanoriškos veiklos metu paslaugos, kuriomis siekiama tobulinti NEET asmenines, socialines ir profesines kompetencijas;
 •  ugdomojo vadovavimo paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti neaktyvų jauną žmogų ar jų grupę siekti tikslų, įgyti naujų įgūdžių, pradėti pokyčius;
 •  dalykinių kompetencijų tobulinimo paslaugos, kuriomis siekiama suteikti dalykinių kompetencijų, reikalingų norint grįžti į švietimo sistemą ar darbo rinką;
 •  palydėjimo paslaugos, kuriomis siekiama padėti neaktyviam jaunam žmogui išsilaikyti švietimo sistemoje ar darbo rinkoje.

JAUNIEMS BEDARBIAMS IR NEAKTYVIEMS JAUNIEMS ŽMONĖMS PAGAL POREIKĮ PAPILDOMAI GALI BŪTI TEIKIAMOS SPECIALISTŲ (PSICHOLOGŲ, TEISININKŲ IR KT.) PASLAUGOS.

 UŽIMTUMO TARNYBOS ĮGYVENDINAMOS AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS (ADRP) PRIEMONĖS (PROJEKTAS "JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS" IR PROJEKTAS "BŪK VERSLUS"):

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės – tai  Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymu (toliau - Užimtumo įstatymas) nustatytos priemonės, kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir derinti darbo pasiūlą bei paklausą.

Pagal Užimtumo įstatymą, jaunimas gali būti priskiriamas net kelioms papildomai remiamoms asmenų grupėms:

 • ilgalaikiai bedarbiai iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • bedarbiai iki 29 metų;
 • pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją darbo veiklą pradedantys bedarbiai.

INFORMACIJOS APIE ADRP PRIEMONES GALI RASTI ČIA , ČIA IR ČIA.

 SAVANORIŠKA PRAKTIKA 

 • Savanoriška praktika – priemonė, skirta jaunimui, norinčiam įgyti darbo rinkoje aktualių praktinių įgūdžių.

  Praktiką savanoriškai norinčiam atlikti jaunam asmeniui  iki 29 metų ir įmonei, įstaigai, organizacijai sudarius savanoriškos praktikos sutartį, atsiranda galimybė pagal ją tam tikromis sąlygomis iki 2 mėnesių per kalendorinius metus įgyti atitinkamų praktinių įgūdžių.

  Asmenims, atliekantiems savanorišką praktiką, darbo užmokestis nemokamas, tačiau jie praktikos atlikimo metu išsaugo Užimtumo tarnyboje (jei yra joje registruoti) turėtą statusą ir teises, taip pat valstybės lėšomis yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. 

 • Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas ir sutarties formos pavyzdys
 • atlieku savanorišką praktiką (Sodra)
 • atlieku savanorišką praktiką (Valstybinė darbo inspekcija)

SAVANORYSTĖ

Savanorystė – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Savanorystės reikšmė ypatinga dėl įnašo kuriant visuomenės gerovę, stiprinant socialinius ryšius, įtraukiant piliečius į aktyvų dalyvavimą visuomenės ar vietos bendruomenės gyvenime.

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų - savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė.

Daugiau informacijos:

JAUNIMO DARBO CENTRAI

Visoje Lietuvoje veikiantys jaunimo darbo centrai (JDC) – tai vieta, kur jaunuoliai gali gauti specialistų konsultacijų, mokymų, kūrybinių dirbtuvių bei susitikimų su potencialiais darbdaviais. Čia teikiamos būtent į jauno žmogaus poreikius orientuotos paslaugos, konsultacijos bei mokymai, kurie padeda priimti pagrįstus sprendimus dėl tolesnės karjeros.

JDC renginiai skirti ugdyti darbo paieškos įgūdžius, pasitikėjimą savo jėgomis, bendrąsias kompetencijas. Tai renginiai apie karjeros planavimą, darbo paieškos strategijas, darbo dokumentų (CV, motyvacinis laiškas ir kt.) rengimą. Čia dalyvauti gali visi norintys, registracija nėra privaloma.

JDC misija – padėti jaunimui sėkmingai pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką ir prisitaikyti prie jos pokyčių, mokyklos nebaigusiam ir žemą kvalifikaciją turinčiam jaunimui padėti grįžti į švietimo sistemą, ugdyti jaunimo gebėjimus, reikalingus konkuruoti darbo rinkoje, ir pozityvias nuostatas mokymuisi visą gyvenimą.

Daugiau informacijos:

 TALENTŲ BANKAS

Talentų bankas – tai aukštos kvalifikacijos specialistų duomenų bazė internete.

 Talentų banko tikslas – sudaryti didesnes įsidarbinimo galimybes aukštos kvalifikacijos specialistams ir studijuojančiam jaunimui bei padėti darbdaviams greičiau susirasti pageidaujamus darbuotojus.

 Darbo ieškantys aukštųjų mokyklų baigiamųjų kursų studentai ir absolventai, mokantys bent vieną užsienio kalbą ir dirbantys kompiuteriu gali paskelbti informaciją apie save.

 Daugiau informacijos:

DARBO PASIŪLYMAI MOKINIAMS IR STUDENTAMS

Darbas moksleiviams ir studentams suteikia ne tik progą užsidirbti, bet ir galimybę susipažinti su darbo aplinka, padeda formuotis jaunai asmenybei, ugdo atsakomybės jausmą. Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja nepilnamečių įdarbinimą ir gina jų teises.

Užimtumo tarnybos interneto svetainėje pateikiama aktuali informacija moksleiviams ir studentams apie įsidarbinimo sąlygas ir galimybes, laisvas darbo vietas moksleiviams ir studentams.

Daugiau informacijos:

MOTYVACINIAI SEMINARAI

Jaunuoliams, kuriems sunku išgryninti ir sukonkretinti savo norus, trūksta motyvacijos bei pasitikėjimo savimi ar patiria sunkumų bendraudami, yra atviri Jaunimo darbo centrai ir juose rengiami nemokami motyvaciniai seminarai „Aš galiu“.

Tai nuoseklūs tęstiniai užsiėmimai grupėse, kur jaunuoliai skatinami prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, gali išsiaiškinti jiems aktualias įsidarbinti trukdančias kliūtis, mokomi ugdyti patekimui ir įsitvirtinimui į darbo rinką būtinus gebėjimus.

Užsiėmimų metu visi dalyviai yra skatinami įsitraukti į grupės veiklą, dalyvauti diskusijose, praktiniuose užsiėmimuose. Užsiėmimai pradedami nuo savęs pažinimo ir adekvataus savęs suvokimo. Tuomet pereinama prie motyvacijos bei aktyvumo stiprinimo, formuluojami bei keliami tikslai. Užsiėmimų pabaigoje dalyviai turi parengtą individualų veiksmų planą, kurį toliau gali įgyvendinti savarankiškai, su darbo biržos specialisto pagalba ar dalyvaudami aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Daugiau informacijos:

PIRMOJO DARBO PROGRAMA

Programos tikslas – padėti pirmą kartą darbo ieškantiems asmenims įsidarbinti pagal įgytą specialybę, o neturintiems kvalifikacijos – ją įgyti.

Šios programos metu Tu galėsi sužinoti:

 • Kokia situacija darbo rinkoje?
 • Kaip paruošti įsidarbinimui reikalingus dokumentus?
 • Kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu?
 • O gal nuspręsi įgyti ar pakeisti specialybę? Į kokią, dar nežinai?

Daugiau informacijos:

VERSLUMO SKATINIMAS 2014–2020

Pradedantieji verslą ir (arba) iki 1 metų veikiančios labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba su individualios veiklos pažyma, gali kreiptis dėl iki 25 tūkst. eurų paskolų verslo pradžiai palankesnėmis nei rinkoje sąlygomis.

 • Paskolos verslo pradžiai
 • Subsidijos verslo pradžiai
 • Paskolų garantijos
 • Investicijos į kapitalą
 • Darbo užmokesčio išlaidų  kompensacijos

Daugiau informacijos: