Galimybės tau

 

UŽIMTUMO TARNYBOS ĮGYVENDINAMOS PIRMINĖS INTERVENCIJOS PRIEMONĖS, KURIOS SIŪLOMOS  VIDUTINIŲ IR RIBOTŲ ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ JAUNIEMS 16-29 M. BEDARBIAMS, REGISTRUOTIEMS UŽIMTUMO TARNYBOJE:

 • užsiėmimai grupėmis, skirti grupės dalyviams susipažinti, bendravimo ir komandinio darbo įgūdžiams tobulinti, motyvacijai įvertinti, savęs pažinimui, pasitikėjimui savimi stiprinti, vidinei motyvacijai skatinti, atsakomybei suvokti, lyderystei suprasti, finansiniam raštingumui didinti, pasirengti aktyviam visuomeniniam gyvenimui, ir kitus užsiėmimus, skatinančius jaunų bedarbių aktyvumą ir motyvaciją;
 • darbo gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų identifikavimo paslaugos;
 • papildomos gebėjimus ir kompetencijas ugdančios paslaugos, teikiamas atsižvelgiant į jauno bedarbio poreikius:
 •  supažindinimas su įsidarbinimo galimybėmis regiono darbo rinkoje, užimtumo rėmimo priemonėmis;
 •  gyvenimo aprašymo ir kitų įsidarbinti reikalingų dokumentų parengimo mokymai;
 •  patirties įsivertintimo užsiėmimai;
 •  kitas paslaugos, skatinančias jaunų bedarbių aktyvumą ir motyvaciją.

 JAUNIMO REIKALŲ AGENTŪROS ĮGYVENDINAMOS PIRMINĖS INTERVENCIJOS IR AKTYVUMO SKATINIMO PRIEMONĖS, KURIOS SIŪLOMOS 15-29 M. NEAKTYVIEMS JAUNUOLIAMS, NEREGISTRUOTIEMS UŽIMTUMO TARNYBOJE (PROJEKTAS "JUDAM"):

 •  motyvavimo paslaugos, kuriomis siekiama sukurti aplinką ir organizuoti veiklas, motyvuojančias neaktyvų jauną žmogų būti aktyvų, atskleisti save ar (re)integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  pagalbos pažįstant save paslaugos, kuriomis siekiama padėti jaunam neaktyviam žmogui įsivardyti savo poreikius, jausmus, baimes, jas atpažinti, suvokti ir mokytis valdyti;
 •  asmeninių ir tarpasmeninių kompetencijų ugdymo paslaugos, kuriomis siekiama padėti neaktyviam jaunam žmogui įgyti tinkamų socialinių ir gyvenimo įgūdžių, asmeninių ir tarpasmeninių kompetencijų, galinčių palengvinti jo (re)integraciją į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  neaktyvaus jauno žmogaus informavimo ir konsultavimo apie jo galimybes paslaugos, kuriomis siekiama patraukliomis formomis ir metodais informuoti ir konsultuoti neaktyvų jauną žmogų, padedant jam spręsti iškylančias problemas, sudaryti palankias sąlygas formuotis neaktyvaus jauno žmogaus asmenybei ir jo (re)integracijai į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  individualaus darbo su neaktyviu jaunu žmogumi paslaugos, kuriomis siekiama, teikiant trumpalaikes konsultacijas ar tęstinę pagalbą įvairiose gyvenimo situacijose, įgalinti spręsti asmenines ir socialines problemas;
 •  tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos, kuriomis siekiama, glaudžiai bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, padėti neaktyviam jaunam žmogui (re)integruotis į švietimo sistemą;
 •  tarpininkavimo su Užimtumo tarnyba paslaugos, kuriomis siekiama, glaudžiai bendradarbiaujant su Užimtumo tarnyba, padėti neaktyviam jaunam žmogui (re)integruotis į darbo rinką;
 •  įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą paslaugos, kurių tikslas – sudaryti sąlygas neaktyviam jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti veiklos atlikimo ir organizavimo patirties;
 •  savanorystės vietos paieškos paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti sklandų NEET palydėjimą iki savanorystės vietos, atitinkančios jo poreikius ir galimybes;
 •  savanoriškos veiklos organizavimo, mentorystės savanoriškos veiklos metu paslaugos, kuriomis siekiama sklandžiai organizuoti NEET savanorišką veiklą, užtikrinant jų dalyvavimą visose jiems numatytose veiklose, siekiant įgyti įgūdžių, padedančių re(integruotis) į darbo rinką ar švietimo sistemą;
 •  mokymų savanoriams savanoriškos veiklos metu paslaugos, kuriomis siekiama tobulinti NEET asmenines, socialines ir profesines kompetencijas;
 •  ugdomojo vadovavimo paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti neaktyvų jauną žmogų ar jų grupę siekti tikslų, įgyti naujų įgūdžių, pradėti pokyčius;
 •  dalykinių kompetencijų tobulinimo paslaugos, kuriomis siekiama suteikti dalykinių kompetencijų, reikalingų norint grįžti į švietimo sistemą ar darbo rinką;
 •  palydėjimo paslaugos, kuriomis siekiama padėti neaktyviam jaunam žmogui išsilaikyti švietimo sistemoje ar darbo rinkoje.

JAUNIEMS BEDARBIAMS IR NEAKTYVIEMS JAUNIEMS ŽMONĖMS PAGAL POREIKĮ PAPILDOMAI GALI BŪTI TEIKIAMOS SPECIALISTŲ (PSICHOLOGŲ, TEISININKŲ IR KT.) PASLAUGOS.

 UŽIMTUMO TARNYBOS ĮGYVENDINAMOS ANTRINĖS INTERVENCIJOS PRIEMONĖS JAUNIEMS 16-29 M. BEDARBIAMS, REGISTRUOTIEMS UŽIMTUMO TARNYBOJE  (PROJEKTAS "JAUNIMO UŽIMTUMO SKATINIMAS"):  

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės – tai  Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymu (toliau - Užimtumo įstatymas) nustatytos priemonės, kuriomis siekiama padėti darbo ieškantiems asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir derinti darbo pasiūlą bei paklausą.

Pagal Užimtumo įstatymą, jaunimas gali būti priskiriamas net kelioms papildomai remiamoms asmenų grupėms:

 • ilgalaikiai bedarbiai iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos;
 • bedarbiai iki 29 metų;

 SAVANORIŠKA PRAKTIKA 

 • Savanoriška praktika – priemonė, skirta asmeniui, norinčiam įgyti darbo rinkoje aktualių praktinių įgūdžių.

   Asmenys turi teisę sudaryti savanoriškos praktikos sutartis su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ar kitomis organizacinėmis struktūromis (toliau – įmonė), kuriose atliekama savanoriška praktika.

  Asmenims, atliekantiems savanorišką praktiką, darbo užmokestis nemokamas, tačiau jie praktikos atlikimo metu išsaugo Užimtumo tarnyboje (jei yra joje registruoti) turėtą statusą ir teises, taip pat valstybės lėšomis yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. 

 • Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas ir sutarties formos pavyzdys
 • atlieku savanorišką praktiką (Sodra)

SAVANORYSTĖ

Savanorystė – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu. Savanoriškos veiklos organizatoriais gali būti labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų filialai, atstovybės, politinės partijos, profesinės sąjungos ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Savanorystės reikšmė ypatinga dėl įnašo kuriant visuomenės gerovę, stiprinant socialinius ryšius, įtraukiant piliečius į aktyvų dalyvavimą visuomenės ar vietos bendruomenės gyvenime.

Savanoriška veikla gali būti labai įvairių formų - savanoriška veikla ir savanoriška tarnyba, vietinė, nacionalinė ir tarptautinė savanoriška veikla, trumpalaikė ir ilgalaikė.

Daugiau informacijos: