Įgyvendintas projektas "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" (2019 05 27 - 2022 04 30)

Projekto tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 16-29 metų amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvosios intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.

Tikslinė grupė - Užimtumo tarnyboje registruotas vidutinių ir ribotų įsidarbinimo galimybių nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas nuo 16 iki 29 metų amžiaus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2019-05-27 - 2022-04-30.

Projekto biudžetas - 4 014 260,78 Eur.

Projekto vykdytojas:  Užimtumo tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto veiklos buvo vykdomos visų savivaldybių teritorijose.

Projekto veiklos:

 ĮVADINIAI SUSITIKIMAI

Įvadinių susitikimų metu projekto dalyviams pristatomas įgyvendinamas projektas ir jo veiklos, susipažįstama, ugdomi projekto dalyvių bendravimo, bendradarbiavimo, darbo grupėse bei kiti socialiniai įgūdžiai. Diskutuojama apie galimybes efektyviau integruotis į darbo rinką bei švietimo  sistemą. Aptariami dalyvių lūkesčiai ir karjeros planai, trukdžiai, neleidžiantys įgyti profesinės kvalifikacijos, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką. Veiklos planuojamos pagal dalyvių individualius poreikius.

KONSULTAVIMAS GRUPĖSE

Konsultavimo grupėse metu įvertinama jaunuolių motyvacija bei pasitikėjimas savimi. Kiekvienas užsiėmimas pradedamas aptariant susitikimo temą, jaunuoliai aktyviai skatinami diskutuoti, bendrauti tarpusavyje, dalintis patirtimi bei išgyvenimais. 

Pagrindinės temos diskusijoms: „Dalyvių motyvacijos įvertinimas“, „Savęs pažinimas“, „Pasitikėjimo savimi stiprinimas“, „Socialinis bendravimas ir socialinė aplinka“, „Stresas ir jo valdymas“, „Darbas grupėje“ ir pan. 

Užsiėmimų metu skatinamas komandinis darbas, darbas grupėse, žaidimų bei testų pagalba jaunuoliai skatinami aktyviai dalyvauti veiklose, suformuoti savo tikslus ir jų siekti. Konsultavimo grupėse metu projekto dalyviams suteikiama galimybė geriau pažinti save, atskleisti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Užsiėmimai padeda sustiprinti pasitikėjimą savimi bei padidina motyvaciją dirbti ar mokytis. Įgytas teorines žinias grupinių konsultacijų metu projekto dalyviai įsisavina įvairių testų, patyriminių, savianalizės užduočių pagalba. Užduotys leidžia pažinti savo jausmus, poreikius, troškimus, vertybes, galinčias padėti siekiant asmeninių tikslų. Daug dėmesio kiekvieno grupinio užsiėmimo metu skiriamą dalyvių gerai savijautai bei bendravimo įgūdžių ugdymui. Projekto dalyviams sudaromos sąlygos kūrybiškai pažvelgti į supančias problemas ir jų sprendimo būdus. 

SUPAŽINDINIMAS SU ŠVIETIMO SISTEMOS GALIMYBĖMIS IR SAMDOMU DARBU

Šiuos užsiėmimus veda įmonių ar švietimo įstaigų darbuotojai. Dalyviai yra supažindinami su įmone, jos veikla, įsidarbinimo galimybėmis, o švietimo įstaigose - su mokymosi programomis ir mokymosi galimybėmis.

APIBENDRINAMIEJI UŽSIĖMIMAI

Užsiėmimų metu diskutuojama apie tai, ką jaunuoliai sužinojo visų užsiėmimų metu, kokias žinias ir įgūdžius jie įgyjo, kaip juos pritaikys gyvenime. Su dalyviais aptariami jų planai po projekto: darbų paieška, mokymosi planas ir pan. dalyviai skatinami išsakyti, kas  patiko, kas nepatiko, ką galima būtų patobulinti. Sėkmingai baigusioems projekto veiklas įteikiamas pažymėjimas.

PSICHOLOGO PASLAUGOS

Grupinio užsėmimo metu aptariami asmeniniai pilnavertiško gyvenimo komponentai, kritinio ir kūrybinio mąstymo taikymas darbe, saviraiškos stiprinimas, emocinis intelektas ir kitos aktualios jaunimui temos.  Diskutuojama, taikomos įvairios metodikos. Individualaus užsiėmimo metu vyksta asmenybės bruožų, darbinių gebėjimų ir profesinių interesų indentifikavimas.

DARBINIŲ GEBĖJIMŲ, PROFESINIŲ INTERESŲ IR ASMENYBĖS BRUOŽŲ IDENTIFIKAVIMAS

Siauros srities specialistai - psichologai atlieka dalyvių darbinių gebėjimų, profesinių interesų ir asmenybės bruožų vertinimą, siekiant lengviau suprasti, kokia profesija dalyviams yra tinkamiausia pagal jų charakterio savybes, polinkius ir interesus.  Individualių konsultacijų  metu projekto dalyviai testuojami Holando, vertybių ir kt. testais, kiekvienam dalyviui suteikiamas grįžtamasis ryšys.

TEISININKŲ PASLAUGOS

Užsiėmimų metu yra pateikiama trumpa informacija apie darbo teisę. Siauros srities specialistas  - teisininkas supažindina projekto dalyvius su darbo teisiniais santykiais: darbo sutartimi, ikisutartiniais santykiais, darbdavio ir darbuotojo teisėmis bei pareigomis, iš to kylančia atsakomybe pagal darbo kodeksą. Taip pat pateikiama informacija, susijusi su asmens duomenų apsauga, darbo ginčų nagrinėjimo aspektai. Aptariami individualios veiklos teisiniai aspektai, aptariami individualios veiklos būdai. Nagrinėjami įmonių steigimo ir tinkamumo pasirinktai veiklai klausimai.

Projekto lėšų panaudojimas (Užimtumo tarnybos duomenys)