Jaunimo garantijos - kas tai?

Kas yra Jaunimo garantijos?

Tai priemonių rinkinys, sistema, jaunimo užimtumui didinti, nuo 2014 m. Lietuvoje įgyvendinama remiantis 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo ir kuri buvo pakeista 2020 m. spalio 30 d. Tarybos rekomendacija „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“.

Jaunimo garantijomis siekiama užtikrinti, kad jaunimui nuo 15 iki 29 metų amžiaus per keturis mėnesius nuo formaliojo mokymo užbaigimo ar tapimo bedarbiais būtų pateikiamas kokybiško darbo pasiūlymas, pasiūlymas tęsti studijas, atlikti stažuotę ar praktiką. 

Parama jaunuoliams teikiama atsižvelgiant į konkrečius jauno žmogaus polinkius ir galimybes.

Koks Jaunimo garantijų tikslas?

Jaunimo garantijų tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę.

Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nei dirba, nei mokosi, padėtį, padedant susirasti darbą baigus mokslus.

Kam skirta Jaunimo garantijų iniciatyva?

Lietuvoje Jaunimo garantijų galimybėmis gali pasinaudoti kiekvienas nedirbantis ir nesimokantis, Užimtumo tarnyboje registruotas ir neregistruotas, jaunas žmogus nuo 15 iki 29 metų amžiaus (įskaitytinai).

Kodėl reikalingos Jaunimo garantijos?

Remiantis tyrimais, jaunimo nedarbas gali padaryti neigiamą ilgalaikį poveikį – didėja rizika ateityje neturėti darbo, gauti mažesnes pajamas, mažėja motyvacija kurti šeimą, taip skatinamos neigiamos demografinės tendencijos.

Jaunuoliai yra labiau pažeidžiami dėl to, kad keičiasi jų gyvenimo etapai, jiems nepakanka profesinės patirties, jų išsilavinimas kartais per menkas, jų socialinė apsauga dažnai ribota, jiems sunku gauti finansinių išteklių, o jų darbo sąlygos ne visada saugios. Todėl reikia tinkamų paramos priemonių, kartu pripažįstant asmeninę jaunuolių atsakomybę.

Kas teikia Jaunimo garantijas Lietuvoje?

Jaunimo garantijų įgyvendinimą Lietuvoje koordinuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tikslinius Jaunimo garantijų projektus vykdo, paslaugas teikia Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Užimtumo tarnyba), jaunimo darbo centrai (toliau - JDC), regioniniai karjeros centraiEURES biurai,  Jaunimo reikalų agentūra ir  Jaunimo garantijų partneriai – jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų tinklas savivaldybėse, taip pat savivaldybių atvirieji jaunimo centrai ir erdvės.

Prie Jaunimo garantijų įgyvendinimo prisideda LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir jai pavaldžios institucijos.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Pexels.com nuotrauka