Savanorius priimančių organizacijų sąrašas

Išvalyti
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviras jaunimo centras
Joniškio mieste 2015 metų rugsėjo 16 d. atidarytas atviras jaunimo centras. Jauni žmonės nuo 14 iki 29 metų kviečiami burtis ir turiningai leisti savo laisvalaikį bei realizuoti save daugybėje sričių. Jaunimo centras yra atvira ir saugi erdvė, kurioje vyksta įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos yra planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius bei norus.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Jaunimo politika, Kita, Socialinė
Joniškio r. Plikiškių mokykla-daugiafunkcis centras
Mokykla-daugiafunkcis centras, vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Savanoriai kviečiami į daugiafunkcio centro veiklas 17-19 valandomis, susijusias su kūrybine raiška, kultūrine-sportine veikla visų amžiaus grupių lankytojams.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Jaunimo politika, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“
Viešoji įstaiga Joniškio Švč. Mergelės Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“ įsteigti 1997 metais. Senelių globos namai yra krikščioniškos meilės pagrindu įkurta įstaiga, skirta visuomenės nariams, kuriems būtina materialinė bei dvasinė parama, slaugymas, priežiūra ir medicininės paslaugos. Įstaigos misija – apgyvendinti pensinio amžiaus žmones, kurie dėl senyvo amžiaus ar negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši arba jų vaikai ir kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti namuose. Įstaigos vizija: patenkinti senų žmonių poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir saugoti bei ginti jų teises. Įstaigos tikslai: kompleksiškai teikti globos namų gyventojams bazines paslaugas, t. y. pirminius gyvybinius žmogaus poreikius patenkinančias paslaugas; tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, atsižvelgiant į gyventojų pasirinkimą, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę globos įstaigos gyventojo ryšiams su bendruomene; rūpintis, kad globos namų gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvauti saviraiškos, savęs aktyvinimo ir globos namų vidaus gyvenime bei bendruomenės veikloje.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Sveikatos
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras
Viešoji įstaiga Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras yra ne pelno siekianti organizacija, viena iš paslaugų verslui infrastruktūros tinklo įstaigų, įkurta tam, kad skatintų mažų ir vidutinių įmonių steigimąsi ir plėtrą Joniškio rajone bei užtikrintų kokybiškų, lengvatinėmis sąlygomis teikiamų verslo paslaugų prieinamumą rajono verslininkams bei kitiems asmenims, ieškantiems konsultavimo, mokymosi paslaugų. O siekiant skatinti geriau išnaudoti rajono turizmo potencialą, rūpintis turizmo išteklių ir verslo objektų, susijusių su turizmu, plėtra bei kurti konkurencingus turizmo produktus, kurie turėtų paklausą ir leistų didinti atvykstamojo ir vietinio turizmo srautus, teikia turizmo informacijos paslaugas atvykstantiems turistams ir Joniškio rajono žmonėms.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Švietimo, Žiniasklaida ir komunikacija
Joniškio „Aušros“ gimnazija
Joniškio „Aušros“ gimnazija – moderni, patraukli, dinamiška, atvira kaitai, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo(si) rezultatų. Gimnazijoje šiuo metu mokosi 486 mokiniai (20 klasių komplektų), dirba 50 pedagogų. Gimnazija turi gilias tradicijas, kartu atvira kaitai ir naujovėms: nuolatos atnaujinama ir modernizuojama ugdymo(si) bazė (šiuo metu modernizuojamos skaityklos – bibliotekos patalpos). Gimnazijos veiklą, orientuotą į jauno žmogaus paruošimą gyvenimui, apibrėžia trys sritys: bendrasis mokinių ugdymas(is), neformalusis švietimas ir projektinės (mokyklinė, respublikinė bei tarptautinė) veiklos. Gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivaldos institucija – seniūnų taryba.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, tai ne tik bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti formaliojo švietimo programą, bet ir turinti Dienos užimtumo centrą. Centras yra mokyklos padalinys, teikiantis dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems asmenims, turintiems sutrikusį intelektą, protinę, psichinę, fizinę, kompleksinę negalią bei nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Informacinės technologijos, Menas ir kultūra, Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sveikatos, Švietimo
Jurdaičių socialinės globos namai
Jurdaičių socialinės globos namai yra stacionari socialinės globos įstaiga, skirta laikinai ar nuolat gyventi suaugusiems neįgaliems asmenims, sergantiems lėtinėmis psichikos ligomis, turintiems intelekto sutrikimų, kurie negali gyventi savo namuose ar savarankiškai ir jiems būtina priežiūra, slauga bei medicininis aptarnavimas.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sveikatos
Šiaulių teritorinė darbo birža Joniškio skyrius
Šiaulių teritorinė darbo birža yra viešojo administravimo įstaiga, teikianti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas paslaugas ir paramą bedarbiams ir kitiems darbo ieškantiems asmenims, taip pat darbdaviams, ieškantiems reikiamos kvalifikacijos darbuotojų Šiaulių teritorinės darbo biržos aptarnaujama teritorijoje. Viena iš aptarnaujamų teritorijų – Joniškio rajonas.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
VŠĮ „Spalvų Harmonija“
Pagrindinė veikla – meninis vaikų ugdymas kasdien po 4 val. Ši paslauga skirta vaikams, kurie nelanko standartinių visos dienos darželių. Vaikams pagal amžių vyksta įvairūs užsiėmimai: muzikos, dailės, loginiai, judesio, motorikai, terapiniai bei socialiniai raidai ugdyti. Vaikų amžius nuo 1 metų iki 5 metų.
Savivaldybė: Joniškio rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė, Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto