PRIVATUMO POLITIKA

Mes džiaugiamės kiekvienu Jūsų apsilankymu www.jaunimogarantijos.lt interneto svetainėje (toliau – Jaunimo garantijų svetainė). Mūsų tikslas – informuoti jaunimą apie Jaunimo garantijų iniciatyvą bei jos įgyvendinimą Lietuvoje, vykdomus projektus, priemones jaunimo užimtumo skatinimui.

Vykdydami savo veiklą mes labai atsakingai žiūrime į Jūsų asmens duomenų apsaugą. Siekiame ne tik sąžiningai bei teisėtai tvarkyti Jūsų asmens duomenis, bet ir kiek įmanoma skaidriai bei aiškiai apie tai komunikuoti.

DUOMENŲ VALDYTOJAS: KAS MES ESAME?

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie Jaunimo garantijų svetainės vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

Ši Privatumo politika gali keistis be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės Jaunimo garantijų svetainėje.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 4. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 5. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 6. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;
 7. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
 8. Specialiųjų kategorijų duomenys – asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.

II. ASMENS DUOMENYS

 1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

Jaunimo garantijų svetainėje renkama bei toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys tik remiantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • jūsų sutikimu;
 • statistikos pagrindais, siekiant išsiaiškinti, kaip dalyviai vertina dalyvavimą projekte bei informaciją apie asmenis, kurie pateikia savo nuomonę ar vertinimą ar palikdami atsiliepimą;
 • teisėto intereso pagrindu, fiksuojant vaizdo stebėjimo duomenis jums lankantis SADM patalpose, esančiose adresu: A. Vivulskio g. 13, Vilnius.

Duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite teisę bet kada atšaukti. Tai galite padaryti kreipdamiesi į SADM bet kuriuo Jums patogiu būdu: asmeniškai, raštu – A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius; El. paštu: [email protected].   Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu grindžiamo asmens duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Jaunimo garantijos svetainėje surinkti duomenys tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų Jaunimo garantijų svetainėje pateiktą klausimą, prašymą, suteikti daugiau informacijos apie Jaunimo garantijų iniciatyvos apimtyje teikiamas paslaugas ar įgyvendinamus projektus, sureaguoti į Jūsų atsiliepimą ar pranešimą apie klaidą bei susisiekti su Jumis, jei išreiškiate norą dalyvauti projektų veiklose.

3. Tvarkomi asmens duomenys

      Mes tvarkome:

 • asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jaunimo garantijų svetainėje (tai pagrindinė informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vietovė, užimtumas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio nr. ir pan.):
 1. Jums užduodat klausimą Jaunimo garantijų svetainėje, tvarkomi šioje formoje nurodyti asmens duomenys: KLAUSK .
 2. Jums pranešant apie pastebėtą klaidą Jaunimo garantijų svetainėje, tvarkomi šioje formoje nurodyti asmens duomenys: PRANEŠK APIE KLAIDĄ .  
 3. Jums pateikiant atsiliepimą apie dalyvavimą Jaunimo garantijų iniciatyvos projektuose, tvarkomi šioje formoje nurodyti asmens duomenys: PARAŠYK ATSILIEIPIMĄ .
 4. Jums užpildant projekto „JUDAM“ dalyvių apklausos anketą (šie duomenys taip pat tiesiogiai pareikiami Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), tvarkomi šioje formoje nurodyti asmens duomenys: JUDAM DALYVIŲ APKLAUSOS ANKETA .
 5. Jums teiraujantis apie projekto „JUDAM“ veiklas ar išreiškiant norą, kad su Jumis susisiektų projekto „JUDAM“ koordinatorius (šie duomenys taip pat tiesiogiai pareikiami Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), tvarkomi šioje formoje nurodyti asmens duomenys: NORI SUŽINOTI DAUGIAU APIE PROJEKTĄ / REGISTRUOTIS DALYVAUTI PROJEKTE "JUDAM"? .
 • vaizdo stebėjimo duomenis, gaunamus Jums lankantis SADM patalpose, esančiose adresu: A. Vivulskio g. 11 arba 13, Vilnius
 1. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie lankytojus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Jums užduodat klausimą Jaunimo garantijų svetainėje, formoje nurodyti asmens duomenys saugomi 1 metus nuo kreipimosi gavimo SADM metų gruodžio 31 d.

Jums pranešant apie pastebėtą klaidą Jaunimo garantijų svetainėje, formoje nurodyti asmens duomenys saugomi 1 metus nuo kreipimosi gavimo SADM metų gruodžio 31 d.

Jums pateikiant atsiliepimą apie dalyvavimą Jaunimo garantijų iniciatyvos projektuose, formoje nurodyti asmens duomenys saugomi 1 metus nuo atsiliepimo gavimo SADM metų gruodžio 31 d.

Jums užpildant projekto „JUDAM“ dalyvių apklausos anketą, formoje nurodyti asmens duomenys saugomi 10 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Jums teiraujantis apie projekto „JUDAM“ veiklas ar išreiškiant norą, kad su Jumis susisiektų projekto „JUDAM“ koordinatorius, formoje nurodyti asmens duomenys saugomi 2 metus nuo kreipimosi gavimo SADM metų gruodžio 31 d.

Vaizdo stebėjimo duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų, o vėliau automatiškai sunaikinami.

 1. Asmens duomenų teikimas

Jaunimo garantijos teikia Jūsų duomenis:

 • SADM pavaldžioms įstaigoms (Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).
 • kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

III. JAUNIMO GARANTIJOS NAUDOJAMOS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS

Jaunimo garantijos veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

SADM tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatų ir yra įgyvendinusi atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Taikomas duomenų saugumo priemones esame aprašę Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmens duomenų apsaugos politikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. A1-610 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asmens duomenų apsaugos politikos patvirtinimo“, kurią galite rasti adresu https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/asmens-duomenu-apsauga/asmens-duomenu-tvarkymas.

IV. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į SADM su prašymu suteikti informaciją apie Jaunimo garantijos tvarkomus Jūsų asmens duomenis („teisė žinot“ ir „teisė susipažinti“);
 • kreiptis į SADM su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs („teisė ištaisyti ir sunaikinti“);
 • kreiptis į SADM su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai („teisė sustabdyti“);
 • kreiptis į SADM su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys („teisė nesutikti“);
 • kreiptis į SADM su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas („teisė apriboti“);
 • kreiptis į SADM su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi“ („teisė būti pamirštam“);
 • kreiptis į SADM su prašymu suteikti informaciją apie Jaunimo garantijos tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu („teisė į duomenų perkeliamumą“).

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į SADM bet kuriuo Jums patogiu būdu: Asmeniškai, raštu – A. Vivulskio g. 11, 03610 Vilnius; El. paštu: [email protected].

Detaliau duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką esame aprašę Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-753 „Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, kurį galite rasti adresu https://socmin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/asmens-duomenu-apsauga/duomenu-subjektu-teises-ir-siu-teisiu-igyvendinimo-tvarka.