Savanorystės vietos

Išvalyti
Ančiškių kaimo bendruomenė
Bendruomenė – visuomeninė organizacija, asociacija. Vykdome socialinę, kultūrinę, sportinę veiklą bendruomenėje, rūpinamės bendruomenės narių gerove. Aktualu – kaimo vaikų ir jaunimo laisvalaikio bei užimtumo organizavimas.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
Biržų evangelikų reformatų parapija
Aktyvi tikėjimo bendruomenė – išganingo gyvenimo mokykla. Kasdienio mokymosi siekiama per evangelinį mokymą, diakoninę veiklą (vaikų ir jaunimo tarnystę), institucinę gailestingumo pagalbą (vaikų, senelių namai) ir kt. Papildoma parapijos veikla: seminarų organizavimas, susitikimai, bendri projektai su kitomis religinėmis, kultūrinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis. Parapijoje yra jūrų skautų būrelis, vyksta sekmadieninė vaikų mokyklėlė, kasmet organizuojamos vaikų dieninės stovyklos, kuriama atvira jaunimo erdvė.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Biržų gyvūnų globos namai
Beglobių gyvūnų (kačių ir šunų) globa, priežiūra, sterilizacija, skiepai. Ieškomi nauji namai Biržų rajone.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Gyvūnų globa, Kita
Biržų krašto muziejus „Sėla“
Biržų krašto muziejus yra įsikūręs dviejuose atkurtuose Biržų pilies pastatuose: rūmuose ir arsenale. Muziejus yra visuomenei tarnaujanti ir jos raidą atspindinti vieša, nuolatinė, biudžetinė kultūros įstaiga, kurios svarbiausia veikla yra kaupti, saugoti, tyrinėti, eksponuoti bei populiarinti Biržų krašto materialines ir dvasines kultūros vertybes (ekspozicijos, parodos, publikacijos, įvairūs renginiai, skaitmeninimas ir skaitmneninio turinio skelbimas). Įstaigoje dirba 45 darbuotojai. Be administracijos yra šie skyriai: Fondų apskaitos ir apsaugos, Ryšių su visuomene, Istorinių tyrimų, Kompiuterių ir duomenų bazių, Buhalterinės apskaitos ir personalo, Vabalninko skyrius bei ūkio dalis.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Švietimo
Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė
Biržų kultūros centro atvira jaunimo erdvė, veikianti nuo 2012 metų prie Biržų kultūros centro, vykdo atvirą darbą su jaunimu, kurio tikslas – suteikti prasmingos veiklos ir saugaus laisvalaikio galimybes savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką, mažinant jų socialinę atskirtį visuomenėje. Ši veikla atvira visiems savanoriškai, nepriklausomai, aktyviai, dalyvaujantiems 14-29 metų jaunuoliams. Atviroje jaunimo erdvėje buriasi neformalios grupės. Taip pat jaunimas aktyviai organizuoja įvairias veiklas, edukacines, pilietines, kultūrines programas siekiant geresnio jaunimo išprusimo bei akiračio plėtimo.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Narkotikų, nusikalstamumo, kita prevencija, Socialinė, Sporto
Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“
Biržų lopšelis – darželis „Drugelis“ įsteigtas ir pradėjo veiklą 1983 metais. Darželyje vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programas. Darželyje įgyvendinami projektai ir programos: tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“; tarptautinis projektas „Gamtosauginių mokyklų programa" ir 4 metus iš eilės apdovanotas Žaliąja vėliava; tarptautinis „Mažiau šiukšlių“ kampanijos Wringley Gamtosauginių mokyklų projektas; respublikinis projektas „Olimpinė karta“. Įgyvendinama sveikatą stiprinanti programa. Darželis yra šalies sveikatą stiprinanti mokykla. Darželis įgijęs EST priimančios organizacijos statusą ir nuo 2016 m. rugsėjo mėnesios pagal ERASMUS+ programą dirbs 2 savanoriai.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė
Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“
Mokykla - darželis „Vyturėlis“ vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą su integruotais specialiųjų ugdymo poreikių vaikais. Vaikams, per įvairią veiklą, suteikiamos lygios galimybės tenkinti prigimtinius, pažintinius poreikius ir įgyti kompetencijas, kurios yra būtinos kasdieniniame gyvenime. Vasaros metu vaikams organizuojamos išvykos, aktyvi sportinė bei kita pažintinė, ugdomoji ir pramoginė veikla.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla – tai bendrosios paskirties mokykla, kurioje vykdomas ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Tai moderni, patraukli, dinamiška, atvira kaitai, aukštos kultūros asmenybės raišką sąlygojanti ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas siekti mokinių gebėjimus atitinkančių ugdymo(si) rezultatų. Mokykloje šiuo metu mokosi 68 mokiniai, 35 vaikai ugdomi ikimokykliniame skyriuje, dirba 29 pedagogai. Mokykla turi gilias tradicijas, atvira kaitai ir naujovėms. Mokyklos veiklą, orientuotą į jauno žmogaus paruošimą gyvenimui, apibrėžia trys sritys: bendrasis mokinių ugdymas(is), neformalusis vaikų švietimas ir projektinės veiklos. Mokykloje veikia aktyvi mokinių savivalda.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Socialinė, Švietimo
Biržų r. sav. Jurgio Bielinio viešoji biblioteka
Per visus Biržų viešosios bibliotekos veiklos gyvavimo dešimtmečius daug kas keitėsi, tačiau bibliotekos esmė išliko ta pati – tarnauti skaitytojams. Šiuo metu Biržų rajono viešųjų bibliotekų tinklą sudaro 27 bibliotekos: Viešoji (centrinė) biblioteka Biržų mieste, miesto struktūrinis padalinys (filialas) Vabalninko miestelyje ir 25 struktūriniai padaliniai (filialai) kaimiškoje rajono teritorijoje. 9 kaimo filialai turi knygų išdavimo taškus kituose aptarnaujamo mikrorajono vietose. Rajono bibliotekose plačiai vystoma palankiai visuomenės įvertinta knygnešystės veikla. 2011m. pabaigoje rajono bibliotekose buvo daugiau nei 222 tūkst. vienetų įvairių dokumentų, Viešojoje bibliotekoje – 61 tūkst. Per metus rajono bibliotekose aptarnaujama 20-25% rajono gyventojų. Pagrindines bibliotekų vartotojų grupes sudaro suaugusieji, jaunimas ir vaikai.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra
Biržų r. sav. Vabalninko Balio Sruogos gimnazija
Gimnazija yra bendrojo ugdymo įstaiga, suteikianti išsilavinimą su dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindais, turinčiais bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, su mokinių pasirengimu mokytis toliau, išugdytais gebėjimais apsispręsti bei tautinio sąmoningumo pagrindais. Gimnazijos misija yra teikti kokybišką išsilavinimą Vabalninko apylinkių gyventojų vaikams. Sukurti saugią, pagal galimybes modernią ugdymo aplinką, pagrįstą demokratinės gyvensenos, modernios vadybos principais. Sudaryti optimalias sąlygas mokinių socialinės, kultūrinės, technologinės kompetencijų ugdymui.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Švietimo
Biržų r. socialinių paslaugų centras
Socialinių paslaugų teikimas asmenims, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, ligos, socialinių problemų yra iš dalies ar visiškai netekę (neturintys) savarankiškumo ir negalintys pasirūpinti savimi bei savo šeima. Nemaža Biržų rajono gyventojų dalis yra senyvo amžiaus, turintys negalią. Dažnai artimieji yra išvykę į užsienį, gyvena kituose miestuose, todėl nėra kam pasirūpinti neįgaliais, vienišais senyvo amžiaus asmenimis. Socialinių paslaugų centras teikia įvairias paslaugas: specialaus transporto, neįgaliųjų aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, higienos, pirties, dienos socialinės globos institucijoje, dienos socialinės globos asmens namuose, pagalbos į namus paslaugos. Didžiausias paslaugų gavėjų skaičius yra pagalbos į namus, tačiau tai nepatenkina poreikio, nes negalima numatyti gyvenimiškų situacijų, kada prireiks žmogui kito asmens pagalbos. Todėl šioje srityje ypač reikalinga savanorių pagalba, kuri gali būti teikiama operatyviai, nedelsiant ir nesikreipiant į įvairias institucijas dėl sprendimų priėmimo, kurie gali užsitęsti.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo
Biržų rajono savivaldybės administracija
Esame suinteresuoti dalintis valstybės tarnybos patirtimi, leisti jauniems žmonėms geriau suprasti valstybės tarnautojų ir savivaldybės darbą. Turime daug skyrių, kur jaunimas gali atsiskleisti įgauti patirties, prisidėti prie savivaldybės darbo. Savanoris gali talkinti Kultūros ir sporto skyriuje rengiant informaciją apie kultūros ir sporto renginius, padedant organizuoti krepšinio pirmenybes ir kitus mažesnius renginius; jei turi maketavimo žinių – maketuojant įvairią informaciją, taip pat registruojant raštus, renkant informaciją ir ją sisteminant. Viešųjų ryšių skyriuje gali rašyti straipsnius, padėti rengti informaciją visuomenei, fotografuoti ir kt. Techninių žinių informacinių technologijų srityje turintis jaunuolis galėtų padėti savivaldybės informatikui. Savivaldybės administracijoje dirba jaunimo reikalų koordinatorius, kuris su paskirtais atsakingais specialistais kartu rūpinsis jaunaisiais savanoriais.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė
Biržų regioninio parko direkcija
Biržų regioninis parkas įsteigtas 1992 m., siekiant išsaugoti Lietuvos karstinio regiono kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Biržų regioninio parko tikslai: • karstinių procesų veikiamo kraštovaizdžio išsaugojimas; • kultūros paveldo vertybių išsaugojimas; • gamtinės ekosistemos stabilumo, savitos augalijos ir gyvūnijos išsaugojimas; • sunaikintų ir pažeistų gamtos, kultūros kompleksų ir objektų atkūrimas; • tyrimų ir stebėjimų vykdymas, informacijos kaupimas gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse; • sąlygų plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam tikrose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje (tvarkymo plane), sudarymas; • ūkinės veiklos bei urbanizacijos plėtotės reglamentavimas pagal regioninio parko planavimo schemą (tvarkymo planą); • švietėjiškos ir kultūrinės veiklos vykdymas, gamtos ir kultūros paveldo bei jo apsaugos propagavimas.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Ekologinė
Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“
Šios organizacijos veikla: socialinis darbas su paaugliais nuo 14 iki 19 metų. Teikiamas užimtumas bei socialinės paslaugos. Vykdomos sportinės veiklos (treniruoklių salė, šokių salė, stalo tenisas, biliardas); skatinama saviraiška: mokymasis groti įvairiais instrumentais, meniniai užsiėmimai; individualus ir grupinis konsultavimas, laikina nakvynė krizės atveju, higienos paslaugos (drabužių skalbimas, dušas); galimybė gaminti užkandžius.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
Ramongalių bendruomenė
Bendruomenė vienija Ramongalių ir aplinkinių kaimų žmones, organizuoja socialinę, kultūrinę, sportinę veiklą, rengia ir įgyvendina projektus.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
Vabalninko bendruomenė
Vabalninko bendruomenė buvo įkurta 2011 m. balandžio 30 d. Ji jungia ne tik Vabalninko miestelio, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus. Šiuo metu bendruomenėje yra 100 narių. Pagrindinės bendruomenės veiklos sritys yra amatai, renginiai susiję su amatais, maisto paruošimo virtuvėlės veikla. Šalia šių veiklų bendruomenė organizuoja renginius, talkas, vykdo sportinę, kultūrinę, švietėjišką veiklą ne tik bendruomenės, bet ir Vabalninko ir aplinkinių kaimų gyventojams, rašo projektus, juos įgyvendina. Į projektų įgyvendinimą įtraukiamas jaunimas, socialinę atskirtį patyriančios šeimos, senjorai.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė, Sporto
VšĮ „Paksė“
Organizacija dirba su kultūriniais jaunimo mainais, konferencijų ir renginių organizavimu, vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimu, asmeniniu tobulėjimu meno terapijos pagalba. Šiuo metu kuria moteriškumo mokyklėlę mergaitėms.
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Menas ir kultūra, Socialinė
„Pagalbos centras“
Tai yra nevyriausybinė organizacija, teikianti nemokamas socialines paslaugas. Viešoji įstaiga „Pagalbos centras“ turi tris vaikų dienos centrus: Biržuose, Papilio miestelyje ir Pačeriaukštės kaime. Šiuos dienos centrus lanko įvairaus amžiaus vaikai iš socialinės rizikos ir gausių šeimų. Centruose dirba dvi socialinės pedagogės, socialinės darbuotojos, kurios organizuoja vaikams užsiėmimus, ruošia juos šventėms, padeda išmokti dainuoti, šokti, piešti, karpyti, rašyti, ugdo atsakomybę, savarankiškumą, rūpestingumą, kūrybiškumą. Dienos centruose vaikams suteikiama galimybė pavalgyti pietus (dirba virėjos, kurios kasdien gamina įvairius patiekalus).
Savivaldybė: Biržų rajono savivaldybėSavanoriškos veiklos sritis: Kita, Socialinė, Švietimo